ÖZETLER

ÇALIŞMA ÖZETLERİ


 

‘Dikkat Atölyesi’

Adil RODOSLU-Gülizar GÖĞNAR

ODTÜ GVO Özel Ortaokulu, Ankara

 

Dikkat Atölyesi çalışmaları ile öğrencilerin dikkat süreçleriyle ilgili farkındalık kazanması, dikkatin geliştirilebilir olduğunu fark etmesi, derslere karşı ilgi ve motivasyonunun artması amaçlanmıştır. Dikkat süreçleri desteklenen öğrencilerin ders takibinin kolaylaşacağı ve akademik sorumluluklarının gelişeceği düşünülerek bu çalışmanın ilk adımları atılmıştır. Dikkat becerilerinin geliştiğini gözlemleyen öğrencilerin başarı ihtiyacının karşılanacağı ve öz güvenlerinin gelişeceği düşünülmüştür. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında çalışmalara tüm seviyelerde başlanmıştır. 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılında da çalışmalar yeni eklenen egzersiz ve materyallerle genişletilerek sürdürülmüştür. Dikkat çalışmaları atölye şeklinde 9 oturum olarak yapılandırılmıştır. Uygulama 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeyinde gönüllü olan öğrencilerle gerçekleştirilmiştir. Dikkat Atölyesi programının etkililiğini belirlemek için öğrencilere Dikkat Kontrol Ölçeği Öğrenci Formu ön test-son test şeklinde uygulanmıştır. Çalışmanın sonunda analiz sonuçları her bir madde açısından öğrencilerin kendilerinde gelişme gözlemlediğini,  toplam puanlar arasında anlamlı bir farklılık olması kullanılan yöntemin öğrencilerin dikkatini geliştirmede etkili olduğunu göstermiştir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Bizim Takım Çok Yaşa’

Dilek YÜKSEL

ODTÜ GVO Özel İlkokulu, Denizli

 

Çalışma 2. Sınıftan 3. Sınıfa geçen ve sınıf öğretmeni ve arkadaşları değişen öğrencilerimizin yeni sınıfına ve arkadaşlarına uyumunu sağlamak için gerçekleştirilen çalışmaları içeren bir oryantasyon programıdır. 4 hafta süren ve grup oyunlarından oluşan program sonunda öğrencilerimiz birbirlerini tamıma konusunda önemli aşama kaydettiler .Çoğunlukla sınıf dışında gerçekleştirilen çalışmalarda öğrenciler grup olarak hız, organize olma ve yaratıcılık becerileriyle kendilerini yeni gruplarına tanıtma fırsatı buldular.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Kariyer Günleri’

Ebru DERYAN

ODTÜ GVO Özel Anadolu Lisesi, Denizli

 

10. ve 11. Sınıflarımızdaki öğrencilerin meslek seçimlerine yardımcı olabilmek adına çeşitli meslek gruplarından kişilerin öğrencilerimizle bilgi paylaşımında bulunmaları amaçlanmıştır . Öğrencilere yapılan ilgi ve yetenek envanterlerinin sonuçlarına göre farklı meslek grubundan çalışanlar öğrencilerimizle söyleşi gerçekleştirmekte;  üniversite yaşamı, iş yaşamı, mesleklerinin iş bulma durumu ve kişisel gelişim gibi birçok farklı alanda öğrencilerimize bilgilerini aktarmaktadır. 11. Sınıflarımızda geleneksel hale getirdiğimiz İstanbul'daki ve Ankara’daki üniversite gezilerimiz de bu söyleşilerimizi destekler niteliktedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Sınav Kaygısı ve Stres Düzeyini Değerlendirmek’

Tuğba SERİM

ODTÜ GVO Özel Ortaokulu, Denizli

 

Çalışmam sınav grubu öğrencilerine yönelik sınıf rehber öğretmeni ve danışman öğretmenleriyle birlikte gruplar halinde yapılan bir değerlendirmedir. Yapılan  değerlendirmede öğrenme stillerini , kaygı ölçeğini , dikkat testini ve vaka çalışmalarını uygulayarak öğrencilerinin stres durumunu belirlemektir.Bu konuda geri dönütleri hem öğrencilere hemde velilere bilgi vererek stres düzeyi en aza indirmeye çalışılmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘İlkokul PDR Çalışmalarında Nöropsikolojik Testlerin Kullanımı’

Evren SONTAŞ

ODTÜ GVO Özel İlkokulu, Ankara

 

Bu çalışma; akademik süreçlerde öğrenme, bellek ve dikkat alanlarında güçlük yaşayan öğrenciler ile yapılan nöropsikolojik test uygulamalarının ve değerlendirmelerinin tanıtımını içerir.
Sunumda; testler genel olarak tanıtılacak (AVLT, GISD-B, STROOP TESTİ TBAG FORMU, SDÖT, İŞARETLEME TESTİ, ÖÖB BATARYASI), yapılan uygulamalardan örnekler paylaşılacaktır.
Değerlendirme sonuçlarının aile ve öğretmenler ile paylaşılması, sonuçlara ilişkin önerilerin aktarımı, gerekli görülen durumlarda öğrencinin uzmana yönlendirilme süreçleri ile ilgili bilgi verilecektir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Akran Rehberliği Projesi’

Huriye ÇİFCİ

ODTÜ GVO Özel Anadolu Lisesi, Mersin

 

11. Sınıfta okuyan gönüllü öğrencilerin PDR denetiminde yürüttükleri bir projedir. Projenin amacı öğrencilerin gerek akademik, gerekse sosyal-duygusal konularda dayanışma ve yardımlaşmasını sağlamaktır. Projeye başvuru 10.sınıfın 2.döneminde yapılmaktadır. PDR ye başvuruda bulunan gönüllü öğrenciler, PDR Uzmanları ile yaptıkları yapılandırılmış bir mülakat elemesinden sonra proje eğitimine alınmakta, 6 haftalık bir iletişim ve yardım seminerinden sonra çalışmaya başlamaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Meslek Stajı Projesi’

Beyza TANZİ

ODTÜ GVO Özel Lisesi, Ankara

 

Mesleki gelişim kuramları incelendiğinde yapılan birçok bilimsel çalışma , insanların ilgi ve istek duymadığı iş alanlarında çalışırken diğer koşullar uygun olsa bile, verimli ve mutlu olamadığını göstermektedir. Bu gerçekten yola çıkarak hayata geçirilen  meslek gözlem stajı projesi; öğrencilerimizin ileride seçmeyi düşündükleri meslekleri gerçek hayatta gözlemleme şansı bulmaları ve kendileri için en doğru mesleki tercihi yapabilmeleri amacıyla yarıyıl tatili içinde planlanan ve 10. Sınıf düzeyine yönelik olarak yapılan bir çalışmadır. Öğrencilerimizin ilgi duydukları bir veya birkaç meslek alanında  tam gün veya isteğe bağlı olarak birkaç gün gerçekleştirilen bu çalışma için özel veya devlet kurumları tercih edilebilmektedir. Dönem içerisinde meslek gözlem stajı ile ilgili olarak PDR birimimiz tarafından velilere yapılan bilgilendirme toplantılarının yanı sıra, öğrencilerimize de “Meslek Stajı Paneli” gerçekleştirilmektedir. Bu panel, daha önce staj deneyimini yaşamış olan 11. veya 12. Sınıf öğrencilerimizin paylaşımları , düzey psikolojik danışmanının sunumu ve tüm 10.sınıf öğrencilerimizin katılımı ile gerçekleşmektedir. PDR birimimiz tarafından staj öncesi hazırlanan “Meslek Gözlem Stajı Dosyaları” ilk dönemin son haftası öğrencilerimize verilmekte, ikinci dönem boyunca da staj çalışmasını yapan öğrencilerimizle “Mesleki Odak Grup Toplantıları” yapılmaktadır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Dikkatimi Geliştiriyorum’

Dilek YÜKSEL

ODTÜ GVO Özel İlkokulu, Denizli

 

İlkokul ikinci sınıf öğrencilerinin dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirmek,akademik çalışmalar için gerekli becerileri kazanmalarını sağlamak amacıyla yapılan görsel, işitsel ve kinestetik odaklanma çalışmalarının tümünün bir dönem boyunca sınıf öğretmeni ile eşgüdümlü olarak öğrencilere uygulanmasını içeren çalışmalardır.Çalışmanın başında öğrencilere ön test uygulanmış ve hangi konularda desteğe ihtiyaçları olduğu belirlenmiştir.(Sınıf öğretmenlerinin de görüşleri alınarak) daha sonra bu hedeflere uygun çalışma kitapçığı oluşturulmuş ve yapılacak çalışmalar belirlenerek takvim oluşturulmuştur. Çalışma kitapçığı sınıf öğretmeni tarafından,diğer çalışmalar rehber öğretmen tarafından her hafta sınıflarda uygulanmış,çalışma sonunda son test uygulanarak öğrencilerin gelişimleri takip edilmiştir.Bu çalışmalar ile öğrencilerin akademik gelişimine temel sağlayan odaklanma ve konsantrasyon becerileri geliştirilmiş hem de rehber öğretmenin öğrencileri tanıması sağlanmıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Konuşalım-Çözelim Projesi’

Arzu ÇEBİ - Özge CEREN DARUĞA- Huriye ÇİFCİ

ODTÜ GVO Özel Mersin Okulları

 

Öğrencilerin temel iletişim becerilerini geliştirerek, yaşadıkları ilişki-iletişim problemlerini sağlıklı yollarla çözümlemelerine, yaşadıkları sorunların sorumluluğunu üstlenerek çözümün bir parçası olmalarına katkıda bulunmak amacıyla geliştirilmiş bir projedir. Çalışma İlkokul-Ortaokul ve Lise düzeylerini kapsamaktadır. PDR tarafından İlkokulda 8 hafta, Ortaokul ve Lisede 6 haftalık iletişim ve çatışma çözme grup çalışmaları 40 dk lık ders periyotlarında gerçekleştirilmiştir. Okulun öğrenciler tarafından ulaşılabilir alanlarına çözüm köşeleri oluşturulmuş, öğrencilere eğitimlerde aldıkları bilgileri, gerçek yaşamlarında da uygulama fırsatı verilmiştir. Projenin değerlendirilmesi ön-test, son-test uygulamaları ve öğretmen geri bildirim formları, saldırgan davranış sergileme ve kişilerarası çatışma nedeni ile okul idaresine , ÖDDK ve Disiplin Kuruluna sevk sayıları incelenerek yapılmaktadır. Projenin en az 3 yıl sürdürülmesi hedeflenmektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VAKA ÖZETLERİ

 

‘Öfke Kontrolü, Aile Kaybı’

Tuğba SERİM

ODTÜ GVO Özel Ortaokulu, Denizli

 

Çocuk anasınıfında iken annesini kanserden kaybetti. Babası ikinci evliliğini çocuk 4.sınıftayken sınıf arkadaşının annesi ile yaptı. Daha sonra evlendiği kişi ile boşanma sürecine girdi. Boşanma aşamasına gelip tekrar sonucunda yine barıştılar bir tane daha çocukları oldu. Bu süreden sonra daha büyük sıkıntıları başladı ve ilk eşinden olan çocukta aşırı öfke patlamaları, insanlara zarar verme davranışları ortaya çıktı.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Bir Öğrenciye Ulaşamamak’

Şükran AKCAN

ODTÜ GVO KYÖD İlkokulu,Kocaeli

 

Ali  7 yaşındadır, 1. sınıfta gider. Anne babası  boşanmıştır ve 11 yaşında bir ağabeyi vardır. Öğrencinin okula uyumu ve genel davranış sorunları 1. dönemin sonuna kadar devam eder. Gün boyu sürekli öfke krizleri geçirir, etrafındaki kişilere sebepsizce vurur, bağırır, tükürür ve poposunu açıp gösterme davranışları sergiler. Derslere karşı ilgisizdir ve yönerge almak istemez. Kendisine ulaşılmasına ve destek olunmasına izin vermez. Öğrencinin duygusal olgunluğunun yaş düzeyinin altında olduğu, iletişim kurmakta zorlandığı ve öfkeyle baş etme sorunları olduğu gözlemlenmiştir.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Anne Baba Ayrılığı ve Davranış Problemi’

Aslı OLCAY-Refia YÜCEL

Özel Ülkem Okulları, Manisa

 

4.sınıfa geçen ikiz öğrenciler. anne- babaları 1 yıldır ayrı yaşamakta olup zaman zaman aynı evi paylaşmaktadır.İkizlerden biri kız biri erkek olup erkek öğrencimizde başkalarının eşyalarını alma ve para çalma davranışı vardır. anne- babasının birbirlerini aldattığını ve evde sürekli tartışma olduğunu söylemektedir.babanın eve geldiğinde gece sıkıntı olacağını düşünerek uyumadığını belirtiyor.okuldaki sıkıntılarının ailesinin kendisiyle ilgilenmediği için yaptığını belirterek,onlarla sürekli görüşmemizi istiyor.herkesin kendisini kandıracağını düşünüp kimseye güvenmiyor.anne baba ise çocuklarının yalan söylediğini sıkıntı olmadığını sadece ayrıldıklarını söylüyor.onlarda ayrılma nedeni olarak çocuklarını gösteriyorlar. anneanne ve dede de anne ve babaya güvenmeyip çocukları kendi yanlarına almaya çalışmaktadırlar.uzman yardımı aldıklarını söylemişlerdir fakat uzmanla görüşüldüğünde sadece bir kere gidildiği öğrenilmiştir. böyle bir durumda çocuğun sınıf içi olumsuz davranışları sürekli artmaktadır.Öğrencimiz bazen ebeveynlerinin bir araya gelmesi için uğraşmakta bazen ise onları tamamen ayrı olmasını istemektedir.Anne - baba ile çocuklar birbirinden farklı şeyler söyledikleri için bir türlü çözüme ulaşılamamıştır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Erken Cinsellik’

Bersu ÇAPRAZ

ODTÜ GVO KYÖD Ortaokulu, Kocaeli

 

Ali 11 yaşındadır, 5.sınıfa gider. İçe kapanık, akademik olarak başarılı, çizim yapmayı seven bir öğrencidir. Okula uyum süreci ve arkadaşlık ilişkilerinde sorun yaşamaz.  Birçok kez ders işleyişi esnasında çizim yaptığı için öğretmenleri tarafından uyarılır. Uyarıyı ciddiye almaz. Ancak 2.dönem başında derste yaptığı 4 sayfalık çizim öğretmeni tarafından görülür. Çizim içeriğinde cinsellikle ilgili birden çok figür, kadının cinsel obje olarak görülmesi, kadına şiddet ve illuminatinin amblemi de  yer almaktadır. Aile ile yapılan görüşme de öğrencinin çok fazla bilgisayar kullandığı bilgisi edinilir. Cinselliği bu kadar somutlaştırmış olması doğru bir cinsel eğitimden geçmesi gerektiğini göstermektedir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Öğrencinin Ölümü ve Müdahale Süreci’

Nazan ERKİN ERGEZER

ODTÜ GVO Özel İlkokulu, Ankara

 

Sunum, 1. sınıfa devam eden öğrencimizin ölümü nedeniyle yaşanan kriz durumuna müdahale süreçlerini içermektedir. Sunumda, öğrencimizin devam ettiği sınıfla yapılan çalışmalar, bireysel görüşmeler, okulun tüm düzeylerinde alınan önlemler, anne-babalarla yapılan çalışmalar ve alınan uzman desteği paylaşılacaktır.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Duygusal Boşluk Yaşayan Lise Öğrencisi’

Ebru DERYAN

ODTÜ GVO Özel Anadolu Lisesi, Denizli

 

Anne ve babası ayrılmış, 11. sınıftaki kız öğrencimiz,sürekli onaylanma ve beğenilme ihtiyacı hissetmektedir. Anne Türk asıllı Fransız vatandaşı, sürekli yurt dışına iş sebebiyle gidip gelen maskülen özellikleri ağır basan bir kadın, avukat baba kısa süreli ilişkiler yaşayan ve bu ilişkileri kızına yansıtan bir babadır. Öğrenci sosyal ilişkilerinde problemler yaşıyor, akademik olarak kendinden beklentisi düşük, resim ve dans alanında ilerlemek istiyor. Kendisine ilgi gösteren herkese çabuk inanıyor, yaşadıklarını gündemde tutmayı seviyor, erkeklerle ilişkilerinde sınır koymakta zorlanıyor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘İntihar Düşüncesi’

Şeyda KESİM

Özel Ülkem Koleji İlkokulu, Manisa

 

Öğrenci 7.sınıf anne baba ayrı. İkisinin de ayrı evlilikleri var. Öğrenci annesinin yalan söylediğini düşünüyor. İçine kapanık, sınıf içerisinde intihar etme hakkında sürekli konuşuyor. Anne baba ile görüşüldü fakat birbirleriyle iletişime geçmedikleri için çözüm bulunamadı. Psikolog yardımı alındı fakat ergenlikten kaynaklandığı söylenildi. Öğrenci dışarıya çıkıp,nerede olduğunu haber vermiyor ve yapılanları anlamsız buluyor. Sürekli yapılanlara direnç göstermektedir.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


‘Enürezis’

Dilek YÜKSEL

ODTÜ GVO Özel İlkokulu, Denizli

 

Anne baba 2.5 yaşındayken ayrılmış, çocuk 6 yaşındayken anne bir daha evlenmiş. Anne bu adamla 2 yıl evli kaldı ve çocuk 8 yaşındayken ayrıldılar. Baba da evlenmiş ve çocukları olmuş (İzmir'de yaşıyor) . Çocuk anne ile yaşıyor.Tuvalet eğitimini aldığı zamandan beri altına kaçırıyor. Gece de gündüz de yapıyor.Tıbbi bütün yollar denendi ama hala tam bir sonuç alınamadı. Anne aile hekimi, baba da doktor. Annenin ikinci eşi acil tıp teknisyeni(ATT) idi. Onun da bir kız çocuğu vardı.Onlarla kalıyordu.Çocuk çok zeki ve bilinç düzeyi yüksek fakat arkadaşları ile iletişimde ciddi problemleri var. Sınıfta oturup kimsenin kendisi ile oynamadığından yakınıyor ama bir çaba göstermiyor. Altına kaçırdığı zamanlarda haber vermiyor.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

‘Yeme Bozuklukları’

Berrak GÖRBİL-Serhat UZUN

ODTÜ GVO Özel Lisesi, Ankara

 

Son yıllarda, lise düzeyinde sıklıkla gözlemlediğimiz “Yeme Bozuklukları” vakaları kapsamında, öğrencilerimizle yapılan bireysel psikolojik danışma görüşmelerimiz  ve önleyici rehberlik çalışmalarımız yoğunluk kazanmıştır. 2017-2018 eğitim-öğretim yılında, yaptığımız gözlemler ve çeşitli kaynaklardan elde ettiğimiz veriler doğrultusunda yeme bozukluğu yaşadığından şüphe etttiğimiz birkaç öğrencimiz birimimiz tarafından görüşmeye alınmıştır. Sonrasında “Anoreksiya Nevroza” tanısı alan; aile, hekim, arkadaş ve eğitim ortamı gibi birçok farklı ayağı bulunan bu vakalar, PDR birimimizin kapsamlı bir şekilde takibini gerektirmiştir.
Çalıştayımıza katılmak isteyen tüm meslektaşlarımızla,  uzun bir sürece yayılan ve takibi halen devam etmekte olan bu vakalarımızla ilgili olarak yaptığımız tüm önleyici çalışmalar paylaşılacaktır.

Üniversiteler Mahallesi İhsan Doğramacı Bulvarı No:5 06800

ODTÜ - Çankaya / ANKARA

         

           +90 312 210 1182 (PBX)   

                   

                     odtugvopdr@gmail.com

İletişim sorumlusu: Adil RODOSLU

+90 0532 553 65 08

odtugvopdr@gmail.com

arodoslu@odtugvo.k12.tr        

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now